Regulamin Sklepu Internetowego Smart4living.pl

Sklep Internetowy Smart4living.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

Postanowienia Ogólne 

 1.      Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym Smart4living.pl działającym pod adresem: www.smart4living.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2.      Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 •  Sprzedawcy – rozumie się przez to CENTRUM EDUKACJI INTERAKTYWNEJ MARTA SZYMAŃSKA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Aleja Kasztanowa 96, 05-831 Młochów, NIP: 7962379992, REGON: 142218039, adres poczty elektronicznej: biuro@smart4living.pl, numer telefonu: 517 268 267
 • Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.smart4living.pl
 • Towarze lub Towarach – rozumie się przez to produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie Internetowym
 • Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
 • Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą. W przypadku, gdy Sprzedawca podejmie współpracę z Pocztą Polską lub innym operatorem publicznym, za Dostawcę będzie uważana również Poczta Polska lub inny operator publiczny.
 • Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowy
 • Klient
  • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
  • osoba prawna;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;

                  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 • Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta,
 • Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 • Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym Regulaminem

      3.  Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców

      4.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 1.          Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego.

 

Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1.     Klientami uprawnionymi do składania Zamówień na Towary są Klienci posiadający Konto w Sklepie lub zamawiający jako gość podając niezbędne dane osobowe na Formularzu Zamówienia do realizacji Zamówienia.
 2.     Konto uzyskuje się po prawidłowym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych w celu realizacji Zamówienia i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła).
 3.     Zakładanie Konta dokonywane są jednorazowo, nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smart4living.pl lub też pisemnie na adres: ul. Aleja Kasztanowa 96, 05-831 Młochów
 4.     Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu loginu i hasła. Po użyciu ustalonego przez Klienta loginu i hasła ma możliwość  skorzystania ze swoich  praw wynikających z Rozporządzenia RODO a przedstawionych w Polityce Prywatności Sklepu.
 5.     Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar przez wybór przycisku – „Realizuj zamówienie”.
 6.     W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

 

Warunki zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień

 

 1.     Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
 2.     Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
 3.     udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu
 4.     przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6.     Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  a)złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  b)złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 7.     Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 8.      Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży lub fakturą VAT jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 9.      Klient zgadza się na otrzymywanie faktury VAT drogą elektroniczną w formie pliku PDF przesłanego na adres mailowy podany przy rejestracji. Klient upoważnia również Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy.
 10.     Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu, a treść tych umów jest udostępniona wyłącznie stronom umowy lub na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej zgodnie z przepisami prawa.
 11.     Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem

 

IV. Zasady płatności

 

 1.     Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
 2.      gotówką przy odbiorze
 3.     przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 4.     Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Dotpay
 5.     Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką
 6.     W przypadku płatności realizowanej przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).
 7.      Płatności należy dokonać na rachunek bankowy: 36 1140 2004 0000 3002 6729 4564 należący do Sprzedawcy CENTRUM EDUKACJI INTERAKTYWNEJ MARTA SZYMAŃSKA. ul. Aleja Kasztanowa 96, 05-831 Młochów
 8.      Wpłatę należności za pośrednictwem serwisu dotpay.pl może odbyć się poprzez:
  - kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard
  - mTransfer
  - Płacę z Inteligo
  - Przelew24
  - Płacę z iPKO
  -- Płacę z Alior Bankiem
  - Pekao24Przelew
  - Przelew Online Crédit Agricole
  - Millennium - Płatności Internetowe
  - Płać z ING
  - Płacę z Citi Handlowy
  - Płacę z PBS
  - Paylink Idea
  - EuroBank Płatność Online
  - Przelew z BPH
  - Przelew z GetinBank
  - Przelew z Raiffeisen
  - Przelew z BGŻ
  - Przelew z BNP Paribas
  - Przelew z Deutsche Banku
  - Przelew z Bank Spółdzielczy
  - Przelew  VolksvagenBank direct
  - Przelew z PlusBak
  - Przelew z Bankiem Pocztowym
  - Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki
 9.      Zobowiązania Klienta wynikających z umowy sprzedaży Towarów utrzymują się do momentu uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

 

V.Dostawa zamówionego Towaru

 

 1.     Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy. Sprzedawca przewiduje możliwość wprowadzenia realizacji dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej. Sprzedawca poinformuje o takiej możliwości na stronie internetowej Sklepu.
 2.     Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana:
 3.          zwykle do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy gdy towar dostępny w magazynie.
 4.     zwykle 3-10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy gdy towar nie jest aktualnie dostępny w naszym magazynie. W dniu wprowadzenia towaru na stan magazynowy i przy dostępności pozostałych zamawianych produktów, zamówienie jest realizowane i przekazywane do działu wysyłki.
 5.     > 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sprzedawcy gdy towar nie jest aktualnie dostępny w naszym magazynie. Sprowadzany jest tylko na zamówienie.
 6.     Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 7.     Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
 8.     Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
 9.     Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta Informację o takiej możliwości Sprzedawca zamieści na stronie internetowej Sklepu. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w wyznaczonym punkcie po uprzednim potwierdzeniu terminu przez administrację Sklepu drogą mailową lub telefoniczną.

 

VI.Zwrot zakupionego Towaru

 1.     Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru.
 2.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
 3.     Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
 4.      Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w osobą odniesieniu do umów:
 5.          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7.     w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 8.     w przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 9.     Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 10.     Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru dostępnego na stronie internetowej.

 

VII.Reklamacja Towaru

 1.     Zgłoszenie reklamacji Towarów powinno zostać przesłane:
 2.     Drogą pocztową na adres: Sklep internetowy Smart4living.pl, ul. Aleja Kasztanowa 96, 05-831 Młochów lub mailowo na adres: biuro@smart4living.pl
 3.      Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego.
 4.      Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 5.      Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6.      Zgłoszenie reklamacji odbywa się w trybie i na zasadach opisanych szczegółowo w zamieszczonej pod adresem internetowym Sklepu procedurze Reklamacji.

 

VIII.Ochrona danych osobowych

 

 1.     Klient zakładając Konto i/lub składając Zamówienie w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane  „RODO” lub „Rozporządzenie RODO” wyłącznie w celach i na zasadach przedstawionych w Polityce Prywatności Sklepu.
 2.     Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym i zgodnie zobowiązującym prawem może taką zgodę w każdej chwili bez podania przyczyny cofnąć.
 3.     Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 4.     Klientowi przysługuje  szereg praw  dotyczących jego danych osobowych, które wynikają z przytoczonego w punkcie 1 tego paragrafu  rozporządzenia ,a które wymieniamy w Polityce Prywatności Sklepu.

IX. Dane kontaktowe

 1.     We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 2.     pocztą pod adresem: Sklep Internetowy Smart4living.pl, ul. Aleja Kasztanowa 96, 05-831 Młochów
 3.     za pośrednictwem e-mail: biuro@smart4living.pl

X. Postanowienia końcowe

 1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.      Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 3.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5.     W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.